COMA 26 - cải tiến để phát triển

Với chủ trương tăng cường và mở rộng thu hút vống đầu tư FDI của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của UBND tỉnh Bắc Ninh. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển. Các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tăng lên nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm cao hơn và yêu cầu tiến độ thực hiện công trình cũng chặt chẽ hơn.

quy hoạch coma26

Vì vậy để tồn tại và phát triển, tất cả các Doanh nghiệp trong nước cũng như Doanh nghiệp FDI phải không ngừng tự cải tiến trong sản xuất chế tạo, không ngừng cập nhật các công nghệ mới trên thế giới, tăng khả năng cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ và không ngừng mở rộng quan hệ tìm kiếm đối tác.

Trước tình hình đó, BLĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 26 đã đưa ra mục tiêu:

  1. Mở rộng quan hệ đối tác, tìm kiếm khách hàng.
  2. Mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ Sản xuất kinh doanh.
  3. Nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất sản xuất sản phẩm kết cấu thép và thiết bị phi tiêu chuẩn từ 50%-80%, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc
  4. Tăng thu nhập cho người lao động và tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.

Để thực hiện mục tiêu. Từ ngày 01 tháng 01 năm 1017. Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 26 bắt đầu thực hiện thay đổi Cơ cấu quản lý trong sản xuất:

  1. Thành lập nhà máy Chế tạo Thiết bị và Kết cấu thép (trước đây là xưởng sản xuất).
  2. Thay đổi mô hình quản lý, mô hình sản xuất đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.
  3. Tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 20 tỷ.