Ban lãnh đạo

Kỹ sư: Đào Đức Thọ – Tổng giám đốc.

Kỹ sư: Hoàng Mạnh Hà- Phó tổng giám đốc.

Kỹ sư: Nguyễn Quang Tùng – Phó tổng giám đốc.